دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیامک   مشهدی رفیعی

پست الکترونیکی : smrafie@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیماری دام کوچک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی بیماریهای داخلی دامهای کوچک

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/11/15

سیامک مشهدی رفیعی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^